NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

Naudojimosi biblioteka taisyklės

1. Skaitytojų registravimo ir aptarnavimo tvarka

Gimnazijos bibliotekos fondas yra gimnazijos turtas ir juo gali naudotis visa gimnazijos bendruomenė ir gimnazijos skyriai.

Bendruomenės narys, norintis tapti bibliotekos skaitytoju, privalo susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu registracijos formoje.

Abonemente skaitytojas į namus gali skolintis ne daugiau kaip 5 vnt. spaudinių, ne ilgesniam kaip 21 dienų laikotarpiui.

Skaitytojo prašymu naudojimosi spaudiniais terminas gali būti pratęstas, skaitytojui apsilankius, atsižvelgiant į spaudinio paklausą.

Skaitykloje esantys vertingi, vienetiniai, informaciniai leidiniai, chrestomatijos, žodynai į namus neišduodami.

Skaitykloje esantys dokumentai gali būti skolinami į pamokas, o bibliotekininkui leidus kai kurie dokumentai gali būti skolinami iki 3 parų, užsirašius skaitykloje išduodamų dokumentų registravimo lape.

Kompaktiniai diskai išduodami į namus tik mokiniams nuo 9 klasės ir mokytojams.

Kompaktiniai diskai, skirti naudotis tik ribotam kompiuterių skaičiui, taip pat vertingi, brangūs kompaktiniai diskai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik bibliotekos skaitykloje.

Mokiniai iki 9 klasės kompaktiniais diskais gali naudotis tik bibliotekoje.

2. Skaitytojų teisės:

Gauti visą informaciją apie bibliotekos paslaugas, fondų išdėstymą, turimus bibliotekoje dokumentus;

ieškoti ir gauti mokymuisi ir mokymui, užklasinei veiklai reikalingą informaciją;

bibliotekininkui teikti užklausas žodžiu arba išankstines užklausas raštu;

nustatyta tvarka naudotis bibliotekos įranga.

3. Skaitytojų pareigos ir atsakomybė:

skaitytojai privalo laiku grąžinti paimtus spaudinius;

išvykstantys iš gimnazijos darbuotojai ir mokiniai privalo kuo greičiau informuoti apie tai bibliotekininką ir grąžinti bibliotekai visus pasiskolintus spaudinius;

skaitytojai privalo tausoti, saugoti bibliotekos spaudinius, tvarkingai naudotis įranga;

skaitytojai privalo elgtis mandagiai ir gerbti kitų skaitytojų teisę į poilsį ir darbą bibliotekoje;

mokslo metų pabaigoje visi leidiniai turi būti grąžinami į biblioteką;

skaitytojams bibliotekoje draudžiama: išsinešti iš bibliotekos nepažymėtus skaitytojo formuliare spaudinius; keisti fonduose nustatytą spaudinių tvarką; triukšmauti, bėgioti, valgyti; į biblioteką įsinešti kuprines, krepšius (juos palikite bibliotekoje prie durų) ir drabužius;

pametus ar sugadinus spaudinį, skaitytojas turi nupirkti tokį patį arba iš programinės literatūros sąrašo tos pačios vertės spaudinį (menkavertė literatūra nepriimama);

vėluojantiems grąžinti paimtą dokumentą, neišduodamas kitas;

šiurkščiai pažeidus bibliotekos taisykles, laikinai atimama teisė naudotis biblioteka.

 Naudojimosi bibliotekos technine įranga taisyklės

 1. Naudojimosi kompiuteriais tvarka

Bibliotekoje ir internetinėje skaitykloje esantys kompiuteriai skirti tik mokymo ir mokymosi tikslams.

Vartotojų teisės ir galimybės

Bibliotekos kompiuteriais gali naudotis visi bibliotekoje registruoti skaitytojai.

Vartotojai turi teisę naudotis šiomis paslaugomis: ieškoti informacijos internete; įrašyti informaciją į atminties kortelę; naudotis CD, DVD, kompiuteryje įdiegtomis programomis; spausdinti.

Kiekvienas kompiuterio vartotojas privalo užsiregistruoti „Vartotojų darbo prie kompiuterio bibliotekoje registravimo” lape.

Užsiregistravusiam vartotojui išduodama kortelė su kompiuterio numeriu, prie kurio jis gali dirbti.

Baigęs darbą prie kompiuterio, vartotojas privalo grąžinti bibliotekininkui kortelę prie skaitytojų aptarnavimo stalo.

Vartotojas turi teisę kreiptis informacijos paieškos klausimais, bei iškilus nesklandumams dirbant kompiuteriu.

Vartotojams draudžiama:

naudotis kompiuteriu neužsiregistravus ir negavus bibliotekininko leidimo;

patiems įjungti ir išjungti kompiuterius;

įdiegti programas;

kompiuteryje palikti įrašytą informaciją;

naudotis kompiuteriais ne mokymosi tikslais (naudotis socialiniais tinklaraščiais, t. y. „Facebook” ir pan., žaisti  azartinius, lavinimuisi  neskirtus žaidimus).

  2. Naudojimosi bibliotekos demonstravimo įranga tvarka

Nešiojamasis kompiuteris, projektorius, dokumentų kamera, nešiojamasis ekranas – bibliotekai priklausanti įranga.

Įranga gali būti skolinama tik mokytojams į pamokas ir renginius, prieš tai susipažinus su įrangos naudojimo instrukcija.

Mokytojai, skolindamiesi įrangą privalo užsiregistruoti įrangos skolinimosi žurnale ir patvirtinti savo parašu.

Mokytojai pasiskolinę įrangą yra atsakingi už saugų jo panaudojimą.

Po įrangos panaudojimo, mokytojas privalo grąžinti tvarkingai sukomplektuotą įrangą, o apie nesklandumus tuoj pat pranešti bibliotekininkui.

Įranga negali būti išnešama už gimnazijos ribų.

Už sugadintą įrangą, vartotojas turi atlyginti atitinkamai pagal padarytą žalą.

3. Kopijavimo aparato naudojimo tvarka

Kopijavimo aparatu, kuris priklauso bibliotekai, turi teisę kopijuoti tik bibliotekos darbuotojai, susipažinę su kopijavimo aparato instrukcija.

Kopijavimo paslaugomis gali naudotis visi gimnazijos bendruomenės nariai.

4. Atsakomybė

Vartotojas, sugadinęs bibliotekos techninę įrangą, turi atlyginti atitinkamai pagal padarytą žalą.

Pagirių gimnazijos skyrių skaitytojų naudojimosi biblioteka tvarka

  Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus ir Mažųjų Lygainių pradinio ugdymo skyriaus mokiniai ir darbuotojai naudojasi bibliotekos fondu ir paslaugomis pagal bendras Pagirių gimnazijos nustatytas naudojimosi biblioteka taisykles.

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS